Skrzypionka zbożowa

System wyznacza prognozę terminu wykonania zabiegu chemicznego przeciwko skrzypionkom w uprawie zbóż. System wymaga wprowadzenia daty (data początkowa) masowego wylęgu jaj. Obserwuje się to na konkretnej plantacji, gdzie stadium masowego składania jaj, zbiega się z terminem wylęgu pierwszych larw skrzypionek z pojedynczo składanych wcześniej pierwszych jaj. Jaja składane są przez osobniki dorosłe, których liczną obecność stwierdzić można przy pomocy metody czerpakowania. Stadium jaja obserwuje się na liściach zbóż podczas lustracji i monitoringu uprawy, gdzie stwierdza się obecność jaj o wielkości około 1mm. Jest to data początkowa obliczeń algorytmu systemu wspomagania decyzji. Na podstawie tego terminu algorytm bazując na średniej dobowej temperaturze powietrza oraz średniej dobowej wilgotności z odczytów ze stacji meteorologicznych wylicza termin przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości. Prognozuje termin wykonania zabiegu chemicznego. Przed podjęciem wykonania zabiegu chemicznego konieczna jest lustracja plantacji w celu potwierdzenia zaleceń systemu wspomagania decyzji.

Wybierz punkt do obliczeń
Wróć