KALKULATORY SWD

Zaraza ziemniaczana

System prognozuje czas wystąpienia zarazy, a co za tym idzie wyznaczeniu terminu pierwszego zabiegu. Plantacja ziemniaków powinna obejmować uprawę tej samej odmiany i być posadzona tego samego dnia – dla każdej strefy indywidualnie określamy zagrożenie zarazą ziemniaczaną. Najdokładniejsze wskazania są dla upraw do 10km od stacji meteorologicznej. Należy również wziąć pod uwagę datę aplikacji środka grzybobójczego oraz ilości nawadniania, które należy wprowadzić do karty pola.

Stonka ziemniaczana

System prognozuje termin ochrony chemicznej przeciwko chrząszczom stonki ziemniaczanej generując termin zabiegu na podstawie danych z lokalnych stacji meteorologicznych. Przed podjęciem wykonania zabiegu konieczna jest lustracja plantacji w celu potwierdzenia zaleceń systemu wspomagania decyzji. Podczas lustracji pola należy uwzględnić takie czynniki jak uszkodzenie lub zniszczenie 1/5 powierzchni roślin, etapy rozwoju larwalnego, a także prognozy warunków meteorologicznych. Temperatura powietrza w granicach od 20 do 25°C jest ostatecznym sygnałem do wykonania zabiegu chemicznego. Za próg szkodliwości ekonomicznej stonki ziemniaczanej uważa się stwierdzenie 1 jaja na spodniej stronie liścia lub od 15 do 60 larw na jednej roślinie ziemniaka. Najpoważniejsze uszkodzenia roślin powstają, gdy większość znajdujących się w roślinie larw znajduje się w stadium L4. Larwy stonki ziemniaczanej L1 przechodzą trzy etapy linienia - L2, L3, L4. Ochronę chemiczną przeciw stonce ziemniaczanej należy prowadzić przed pojawieniem się masowego występowania stadium larw L4.

Rolnica zbożówka

System wyznacza prognozę dla chemicznego terminu zwalczania gąsienic rolnic na podstawie analizy danych meteorologicznych oraz intensywności lotu motyli. System wymaga wprowadzenia daty (data początkowa) obliczeń - daty masowego lotu motyli. Intensywność masowego lotu określana jest za pomocą pułapek świetlnych, gdzie dane z obserwacji wprowadza się bezpośrednio do systemu wspomagania decyzji. Algorytm bazuje na danych z lokalnych stacji meteorologicznych - sumie temperatury efektywnej. Po przekroczeniu zadanej wielkości wyznacza, prognozuje datę wykonania zabiegu chemicznego. Przed podjęciem wykonania zabiegu chemicznego konieczna jest lustracja plantacji w celu potwierdzenia zaleceń systemu wspomagania decyzji. W tym momencie użytkownik powinien przeprowadzić lustrację terenową w celu określenia przekroczenia progu szkodliwości ekonomicznej, który wynosi 6 młodych gąsienic rolniczych (stadium L1 i L2) na 1 m2.

Skrzypionka zbożowa

System wyznacza prognozę terminu wykonania zabiegu chemicznego przeciwko skrzypionkom w uprawie zbóż. System wymaga wprowadzenia daty (data początkowa) masowego wylęgu jaj. Obserwuje się to na konkretnej plantacji, gdzie stadium masowego składania jaj, zbiega się z terminem wylęgu pierwszych larw skrzypionek z pojedynczo składanych wcześniej pierwszych jaj. Jaja składane są przez osobniki dorosłe, których liczną obecność stwierdzić można przy pomocy metody czerpakowania. Stadium jaja obserwuje się na liściach zbóż podczas lustracji i monitoringu uprawy, gdzie stwierdza się obecność jaj o wielkości około 1mm. Jest to data początkowa obliczeń algorytmu systemu wspomagania decyzji. Na podstawie tego terminu algorytm bazując na średniej dobowej temperaturze powietrza oraz średniej dobowej wilgotności z odczytów ze stacji meteorologicznych wylicza termin przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości. Prognozuje termin wykonania zabiegu chemicznego. Przed podjęciem wykonania zabiegu chemicznego konieczna jest lustracja plantacji w celu potwierdzenia zaleceń systemu wspomagania decyzji.

Chwościk

System wyznacza prognozę zabiegu chemicznego przeciwko Chwościkowi. Ochronę wykonuje się po wykiełkowaniu roślin, gdy 50 proc. liści pokrywa glebę. Można wykonać tylko jeden zabieg w sezonie, biorąc pod uwagę 14-dniowy okres karencji. Nasiona przed siewem należy zaprawić. Należy unikać odmian podatnych na tę chorobę. Zazwyczaj są to liście buraka o dużej masie. W przypadku pojawienia się choroby, resztki porażonych liści należy zebrać z pola, a następnie wykonać głęboką orkę. Należy powstrzymać się od uprawy buraków, stosować 3-letni płodozmian. Po przekroczeniu progu szkodliwości ekonomicznej należy wykonać zabieg zgodnie z zaleceniami odpowiedniego środka grzybobójczego.

Omacnica prosowianka

Model przetestowany został w celu opisania zależności między tempem rozwoju poszczególnych stadiów rozwojowych, a temperaturą dla omacnicy prosowianki. Wykazuje on najmniejsze zmiany w warunkach terenowych w oparciu o algorytm wykorzystujący stopniodni. Skalibrowany jest za pomocą eksperymentów laboratoryjnych opartych na niszczącym próbkowaniu w sinusoidalnych temperaturach powietrza. Bazuje na rozwoju laboratoryjnym stadiów rozwojowych z najmniejszymi przesunięciami czasowymi między przewidywanymi a obserwowanymi wylinkami. Temperatura nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na najmniejsze zmiany w warunkach terenowych, gdzie pod uwagę brane są także stadia rozwojowe roślin kukurydzy. Ciągłe badania terenowe i analityczne skupiają się na dokładnej ilościowej analizie czynników wpływających na rozwój stadiów omacnicy. Analiza czynników innych niż temperatura powietrza skupia się głównie na dacie inwazji, czynnikach klimatycznych i fenologicznych zmianach stadiów rozwojowych kukurydzy.

Choroby grzybowe

Brunatna plamistość liści zbóż występuje zarówno na młodych, jak i na starszych liściach. Objawami infekcji są widoczne owalne trzymilimetrowe plamy koloru brunatnego otoczone chlorotyczną obwódką. W centralnej części plamki można zaobserwować czarną zmianę z białym punktem w środku zmiany chorobowej. W miarę postępu wegetacji plamy powiększają się, łączą się ze sobą powodując żółknięcie, później zamieranie liści. Na wykształconych kłosach objawy brunatnej plamistości liści zauważyć można w środkowej części plew, gdzie obserwuje się brązowe, owalne plamy wielkości 1-2 mm. Lustrację pola należy przeprowadzić w fazie krzewienia oraz od fazy pierwszego kolanka, do fazy kłoszenia. Obserwacje wykonuje się na 50 roślinach, rosnących po przekątnej pola. Decyzję o chemicznej ochronie trzeba podjąć po przekroczeniu orientacyjnych progów szkodliwości. W przypadku fazy krzewienia próg szkodliwości wynosi około 10-15%. Z kolei w drugim terminie lustracji poziom porażenia liści będący sygnałem do wykonania zabiegu to 5%. Algorytm bazuje na średniej dobowej temperaturze powietrza, średniej dobowej wilgotności powietrza oraz przebiegu opadów atmosferycznych z odczytów ze stacji meteorologicznych wyznaczając termin przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości. Przed wykonaniem zabiegu chemicznego konieczne jest sprawdzenie łanu pod kątem oznak obecności i liczebności czynnika sprawczego wywołującego brunatną plamistość liści.